Historie školy

          Zásluhou Matice břeclavské-odbočky Ústřední Matice školské v Praze byla v roce 1925 Městem Břeclav zřízena Hudební škola. Vyučování bylo zahájeno 1.února 1925 v šatně hotelu Koruna a prvním ředitelem byl jmenován Ladislav Slováček,profesor břeclavského Gymnázia. Od roku1926 byl na místo ředitele jmenován Vladimír Ambros, významný moravský skladatel, žák Leoše Janáčka. Jeho příchod do Břeclavi měl pro školu i kulturní život v Břeclavi zvláštní význam.Svou osobností přispěl k významnému rozvoji Hudební školy a kulturního života Břeclavi. Od roku 1938 byl ředitelem Hudební školy jmenován Jan Chovanec, rovněž absolvent brněnské konzervatoře, v houslích žák prof. Františka Kudláčka a na varhany prof.Bohuslava Holuba. Od počátku svého působení v Břeclavi byl výraznou osobností a to nejen jako pedagog a interpret, ale zejména jako dirigent orchestrálního sdružení a vynikajícího smíšeného sboru Sokola Břeclav. V říjnu roku 1938, po obsazení Sudet, kam patřila i Břeclav, přemísťuje Hudební školu do Hodonína, kde působí až do roku 1945.

          Po skončení 2. světové války v roce 1945 je obnovena činnost Hudební školy v Břeclavi. Z počátku škola působila v Bartošově vile na Sovadinově ulici a od roku 1949 pak v nové budově školy na Křížkovského ul.č.4/642.

          Nákladem 1,663.285,- Kč je podle návrhu, tehdy významného, architekta Ing. Jiřího Jeřábka provedena adaptace bývalé německé mateřské školy a vzniká budova postavená výhradně pro účely vyučování hudby – Janáčkův hudební ústav. Výuka byla zahájena v říjnu roku 1949 a škola se řadí dodnes mezi nejvýstavnější a funkčně nejlépe vybavené hudební školy v ČR. Exterier budovy byl vyzdoben sgrafity se slováckým námětem,které navrhl a provedl akademický malíř Rudolf Gajdoš, do současné doby nejvýznačnější malíř regionu. V roce 1953 byly v koncertním sále instalovány třímanualové varhany, které, jako opus 3126, dodala fy Rieger-Kloss z Krnova. Dispozice tohoto nástroje vypracoval význačný organolog, profesor brněnské konzervatoře prof.František Michálek

          S reorganizací hudebního školství v šedesátých letech min.století, vznikla potřeba dalších učebních prostor pro nově vzniklé nehudební obory – výtvarný a dramatický. V roce 1961 žádá tehdejší ředitel školy Jan Chovanec, poprvé o přidělení vedlejší budovy na Křížkovského ul.č.2, vily Dr.Příkazského, pro potřeby školy. Městský národní výbor přidělení budovy pro LŠU schválil, ovšem k realizaci tohoto záměru došlo, přes veškerou snahu dalších ředitelů Jindřicha Vlčka, Jindřicha Launera a Ferdinanda Muchy až v roce 1990, kdy došlo k celkové adaptaci budovy a v září 1991 bylo v budově zahájeno vyučování v prostorách určených pro obor výtvarný – atelier pro kresbu a malbu, keramická dílna s vypalovací pecí, grafická dílna a potřebné technické a skladové vybavení. Dále je v budově učebna dramatického oboru, prostory pro vyučování hudebně-teoretických předmětů vybavené moderní audiovizuální technikou, včetně počítačového vybavení pro výuku PC notografie. Získáním a vybavením této budovy má škola v současné době dobré prostorové podmínky pro výuku všech oborů.

          Po celou dobu své existence se škola výrazným způsobem podílela na kulturní životě Břeclavi. Vedle koncertní činnosti učitelů pořádá škola každoročně koncerty význačných špičkových umělců naší hudební scény. Za připomínku stojí koncerty violončellisty Stanislava Apolína s legendárním klavíristou prof Alfredem Holečkem 26.10.1984, Barok Jazz Kvintetu Jiřího Hlávače v témže roce. 25.září 1985 uspořádala škola koncert nezapomenutelného Slovenského komorního orchestru s Bohdanem Warchalem a sólistkou prof. Zuzanou Růžičkovou. V dubnu 1986 klavírní recitál prof. Valentiny Kameníkové, v listopadu pak klavírní recitál doc.Miroslava Langera z pražské AMU. V roce 1987 koncert varhaníka Václava Rabase za spoluúčinkování sólo trumpetisty České filharmonie Miroslava Kejmara. Velmi často,vlastně od svého vzniku v roce 1954, zde účinkuje Janáčkovo kvarteto, světově proslulé sdružení z Brna. Z doby nejnovější koncert Brněnského komorního orchestru s um. vedoucím Jiřím Motlem v září1997. Dále je to trvalá spolupráce s prof .Bohumilem Smejkalem a dalším vynikajícím brněnským houslistou doc. Františkem Novotným, který zde 27.dubna 2000 provedl jedno z prvních koncertních provedení houslového koncertu č.2 Bohuslava Martinů v ČR.